سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

رضا آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی
مجید زنجیردار – دکترای مدیریت مالی- استادیار پایه ۱۴ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علیرضا فرشیدپور – دکترای مدیریت بازرگانی- مربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر آن بر برنامه ریزی بازنشستگی درتابستان سال ۱۳۹۱ و با هدف مشخص کردن عوامل موثر بر سواد مالی ( سن ، جنس ، سطح تحصیلات و سطحدرآمد ) و تاثیر این سواد بر برنامه ریزی بازنشستگی افراد برای دوران کهولت و ساختن آینده ای بهتر در شرایط سنی بالا که از حقوق و مزایای پایین تری نسبت به قبل برخوردار خواهند شد و هم از لحاظ بدنی و انجام فعالیتدچار افت می شوند انجام گرفته است . داشتن یک دید موثر و توانایی در تجزیه و تحلیل های مالی می تواند به فرد در طراحی برنامه مالی خود برای آینده و برنامه ریزی بازنشستگی او بسیار موثر باشد .جامعه مورد نظر ما در این تحقیق ، شهر کرمانشاه از کلان شهرهای کشور ایران میباشد و چون تعداد افراد جامعه که با مشخصات مورد نظر ما مطابقت داشتند مشخص نبود ، جامعه را نامحدود در نظر گرفتیم و بامحاسبات انجام شده اعضای نمونه را ۲۸۰ نفر تعیین نمودیم . اگر خواسته باشیم تحقیق مورد بحث را از نظر روش تحقیق دسته بندی کنیم ، این تحقیق به لحاظ طبقهبندی بر مبنای هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ زمان گردآوری ، تحقیقی پیمایشی است و از نظر خصوصیات موضوع نیز ، تحقیقی توصیفی می باشد .در این تحقیق برای تحلیل فرضیات از روشهای آماری ناپارامتری استفاده شده است . دلیل این استفاده نرمال نبودن داده ها می باشد . آزمون مورد استفاده ، کای دو نیکویی برازش است که با استفاده از این روش به تحلیل فرضیات خود ( اصلی و فرعی ) پرداخته ایم . از نتایج این تحقیق میتوان به موثر بودن عوامل سن ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سطح درآمد افراد بر سواد مالی آنها و در ادامه موثر بودن این سواد مالی بر برنامه ریزی بازنشستگی موثر آنها اشاره نمود که همگی در فرضیات ، مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته اند