سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پری بگلریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مدیر دبیرستانهای ش
حسین مهدی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
مریم سالام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی در بین مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای غرب کشور و درغالب یک مطالعه توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. مدیران گروههای آموزشی نیازمند مهارتهای فناوری هستند. زیرا این عامل باعث افزایش سرعت تصمیم گیری و افزایش عملکرد آنان می شود. از جمله این فناوریها سواد اطلاعاتی می باشد، سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری های اطلاعاتی پیدا شده و مجموعه مهارت هایی است که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آنها نیازمند است، مهارتی که فرد را قادرمی سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، اطلاعات مرتبط با آن را بیابد و به نحو موثری به کارگیرد حجم جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای غرب کشور ۶۶۷ نفرمی باشد. روش نمونه گیری دراین پژوهش ازنوع چند مرحله ای وطبقه ای متناسب است که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، تعداد ۲۴۴ نفرکه شامل ۱۹۸ مرد و ۴۶ زن بودند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه (سواد اطلاعاتی) که شامل ۳۰ سؤال مبنی بر طیف چهار ارزشی لیکرت (خیلی کم= ۱ ،کم= ۲ ،زیاد= ۳،خیلی زیاد= ۴) بوده استفاده شد، روایی پرسشنامه با ظرمتخصصین زیربط، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ ۰/۹۳ محاسبه گردید. برای تحلیل داده های پژوهش،از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، خطای معیار میانگین ، آزمون t وسایر آزمونهای آماری استفاده شد. دراین پژوهش به تعیین میزان سواد اطلاعاتی مدیران گروههای آموزشی پرداخته شد که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین سواد اطلاعاتی مدیران – ۲/۷۳ از ۴ می باشد که این میزان در حد زیاد میانگین است.