در طی سمینار شنوندگان این فرصت را دارند که صحبت دانشجو را بشنوند، اما اگر دچار سردرگمی شوند نمی توانند مطلب را دوباره بخوانند. در بسیاری از موارد، آنها سمینارهای متعددیرا ظرف یک روز ارائه می کنند یا می شنوند، چون در اکثر موارد شنوندگان نمیتوانند در حینصحبت سؤال بپرسند، لذا بیان واضح مطالب لازم و دارای اهمیت زیادی است. دو راه عمده برایانتقال مؤثر مطالب وجود دارد راه اول به عنوان KISS که مخفف Keep it simple stupid میباشد مطرح است.

در این روش دانشجو باید سادگی مطالب و ارائه سمینار خود را حفظ نماید. در طول صحبت روی یک تا سه نکته مهم و کلیدی متمرکز شود. فکر کند از صحبت هفته پیش چقدر به خاطر میآورد. اما راه دوم اینکه دانشجو نکات کلیدی را تکرار نموده، به شنوندگان خود بگوید که می خواهد در مورد چه موردی با آنها صحبت کند (چشم انداز آتی)، آنچه را که به آنها قبلاً گفته است مرتباً بکوید و باز هم بگوید (خلاصه). دانشجو باید با شنوندگان خود ارتباط گرم و دوستانه برقرار کند. شور و اشتیاق مسری است. اگر دانشجو شور و شوق داشته باشد، شنوندگان نیز با اشتیاق و پرشور ارتباطی برقرار نمیسازند نتیجه این بی توجهی، عدم تأثیرگذاری سخنان آنان و در واقع عامل مرگ سخن است. دانشجو باید دقت کند که با تمامی شنوندگان خود ارتباط چشمی برقرار کند. تمامی شنوندگان اعم از زن و مرد باید احساس کنند که دانشجو مستقیماً با آنها صحبت می کند و این بدان معناست که دانشجو باید به طور طبیعی به تک تک اعضا در صورت امکان نگاه کند. این کار به دانشجو کمک میکند تا نشانه های خستگی، بی علاقگی و مخالفت در چهره شنوندگان خود پیدا کند و آنها اجازه دهد تا برنامه های خود را در مواقع مقتضی اصلاح کند. دانشجو باید از طریق بیان حقیقت و تأثیر روی احساس مستمعین، در آنها احساس مطلوب ایجاد نماید و مستمعین را اقناع کند

در دقایق اول سمینار، دانشجو باید بتواند با مخاطبین خود ارتباط برقرار کند، و این ارتباط را تا آخر ادامه دهد. برای برقراری ارتباط راه های مختلفی وجود دارد، معرفی خود و یا هر نقشی از خود در این رابطه میتواند مفید واقع شود. در این رابطه باید توجه داشت که هر نقشی را که معرفی کردید باید در همان ابتدا بتوانید آنرا ثابت کنید. مجری سخنران نیز در ایجاد ارتباط سخنران با مخاطبین خود میتواند نقش مهمی ایفاد نماید. لذا بهتر است دانشجو قبل از انجام سمینار طی یادداشتی مشخصات خود را به وی ارائه تا وی بتواند به نحو مطلوب دانشجو را برای حاضرین معرفی نماید. اگر این موضوع تا حدی جذاب باشد، مفید است اما جذابیت بیش از حد آن نیز .می تواند باعث آشفتگی در مخاطبین شود