مقاله سهم هر یک از مقیاس های پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: سهم هر یک از مقیاس های پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامی
مقاله پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعامی عبدالزهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی فر ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم هر یک از ابعاد پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن ۲۰۰ نفر از بین کل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودهن، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بابایی و همکاران را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده و شادکامی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده می تواند شادکامی دانش آموزان را به طور موثر پیش بینی کند.