سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمود عقیلی – دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رقیه صفری –
محمدرضا ایمان پور –

چکیده:

این تحقیق به منظور ازیابی هزینه های تولید نقش هریک از عوامل مهم هزینه قیمت تمان شده سود پرورش کیور ماهیان در استان گلستان در سال ۸۹ انجام گرفت ۳۰ برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مزارع یک پرسشنامه جامع تهیه شد ۳۰ نمونه بصورت تصادفی انتخاب و اطلاعات مزارع فوق پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد متوسط ذخیره سازی ۱۹۵۵ عدد لارو درهکتار متوسط تولید درهکتار ۲۵۳۳ کیلوگرم بود آنالیز عوامل مهم هزینه نشان داد که کود غذا انرژی نیروی انسانی و لارو به ترتیب با ۲۴% و ۱۴% و ۱۳% و ۱۱% و ۹% موثرترین عوامل در هزینه نهایی تولید می باشند.