سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا شاعری کریمی – کارشناس ارشدسازه های آبی
مهدی یاسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

ارزیابی جریان زیست محیطی درسامانه رودخانه ها تجربه جدیدی درایران است دراین بررسی ازروش نوین اکو – هیدرولوژیکی FDC shifting برای ارزیابی ظرفیت جریان زیست محیطی رودخانه شهرچای ازشاخه های دائمی دریاچه ارومیه استفاده شده است منحنی تداوم جریان برای کلاسهای مختلف مدیریت زیست محیطی رودخانه براورد گردیده و نتایج آن با چهارروش دیگر هیدرولوژیکی مقایسه گردیده است نتایج نشان میدهد که درجریانهای کمتر از۰/۵متر مکعب برثانیه رودخانه ازنظر زیستی مرده بحساب می آید برای دستیابی به حداقل وضعیت اکولوژیکی قابل قبول نیاز بهتداوم جریان به میزان حداقل ۱/۲ مترمکعب برثانیه بسوی دریاچه ارومیه است.