مقاله سهم تاثیر بالقوه برخی عوامل خطر تعدیل پذیر در بار بیماری های قلبی – عروقی در ایران: ارزیابی خطر مقایسه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: سهم تاثیر بالقوه برخی عوامل خطر تعدیل پذیر در بار بیماری های قلبی – عروقی در ایران: ارزیابی خطر مقایسه ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی
مقاله اثر مشترک
مقاله سهم تاثیر بالقوه
مقاله بار بیماری
مقاله ارزیابی خطر مقایسه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شادمانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی – عروقی لزوم تدوین رویکردهای پیشگیرانه و اولویت بندی مداخلات مربوطه را ضروری می نماید. این مطالعه جهت بررسی برآورد سهم تاثیر بالقوه عوامل خطر تعدیل پذیر در بار بیماری های قلبی – عروقی در ایران انجام گردید.
روش کار: به منظور محاسبه سهم تاثیر بالقوه عوامل خطر، از روش شناسی ارزیابی خطر مقایسه ای سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. شیوع عوامل خطر از سومین بررسی مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و اندازه اثر مربوطه از مطالعه قند و لیپید تهران استخراج گردید. سپس اثر مشترک عوامل خطر مورد بررسی (دیابت، پرفشاری خون، چاقی مرکزی، کلسترول بالا) برآورد گردید.
یافته ها: اثر مشترک عوامل خطر انتخابی در سطح حداقل خطر تئوریک نشان داد که پس از تغییر شیوع واقعی آنها به سطح صفر در زنان %۵۹٫۴ (۷۶-۳۰= دامنه اطمینان ۹۵%) و در مردان ۳۷% (۲۱٫۷-۵۰٫۲= دامنه اطمینان ۹۵%) از بار بیماری های قلبی – عروقی قابل اجتناب است. اثر مشترک عوامل خطر انتخابی در سطح حداقل خطر منطقی و سطح حداقل خطر امکان پذیر نیز در زنان بیشتر از مردان بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه با تکیه بر بار قابل اجتناب به دست آمده، موید لزوم اجرای یک برنامه غربالگری پیوسته و وسیع جمعیتی در خصوص عوامل مورد بررسی در میان بزرگسالان است.