سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر محمدی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

استفاده از مدل حسابداری شبه بازرگانی در چارچوب گزارشگری بخش عمومی سازمان حسابرسی همزمان با استفاده از این مدل در حسابداری بخش عمومی برخی کشورها و بیانیه های مفهومی بخشعمومی هیئت تدوین استانداردهای مالی بین المللی، راه را برای استفاده از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مهیا می سازد.این تحقیق با بهره گیری از مطالعات جدید در حوزه به کارگیری مدل شبهبازرگانی و بادرنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور با رویکردی کتابخانه ای به بررسی و نقد استفاده از مدل شب هبازرگانی در چارچوب گزارشگری بخش عمومی سازمان حسابرسی پرداخته است.بادر نظر گرفتن مباحث پیرامون این مدل و استفاده از مبنای تعهدی در پیش نویس بخش اول چارچوب نظری گزارشگری بخش عمومی سازمان حسابرسی تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی در ایننوشتار سعی در بررسی ابعاد گوناگون موضوع گردیده است. در نتیجه این بررسی، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید: آیا در مدیریت بخش عمومی، تحولی ایجاد شده ،که در راستای آن نظام گزارشگری هم متحولگردیده است؟ دلیل اصلی وجود تحول در گزارشگری بخش عمومی برخاسته از این پیش نویس، کدام است؟ در این چارچوب نظری، با چه رویکردی بر حسابداری تعهدی تاکید شده است؟ آیا حسابداری تعهدی در بخش خصوصی ب هدرستی عمل می کند، تا در بخش عمومی هم مناسب باشد؟