سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسعید موسوی – دانشجوی دکتری
حمید امانلو – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
هرمز منصوری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حسین سعیدمحمدی – کارشناس

چکیده:

در آزمایشی اثر سن شروع پروار بر عملکرد پرواری بره های نر افشاری با استفاده از ۲۴ راس بره نر در چهار گروه سنی ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ روزگی با میانگین وزنی ۸۳/۲۲ و ۷۳/۲۷ ، ۳۰/۳۶و ۵۵/۴۲ کیلو گرم (به ترتیب تیمارهای اول تا چهارم) انجام شد. جیره‌های آزمایشی بره ها در هر ۴ تیمار از نظر انرژی و پروتئین بر اساس NRC و بر حسب وزن بدن در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره آزمایش مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تیمار ها اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه اثر سن شروع پروار بر روی افزایش وزن بره‌ها معنی دار بود(۰۵/۰P<) بطوریکه تیمار ۹۰ روزگی بیشترین افزایش وزن روزانه (۳۳۳ گرم) را داشت و با افزایش سن حیوان مقدار افزایش وزن روزانه کاهش یافت. از نظر مقدار ماده خشک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌دار وجود داشت(۰۵/۰P<) کمترین مقدار ماده خشک مصرفی مربوط به تیمار ۶۰ روزگی (۳۳/۱ کیلوگرم) بود و با افزایش سن مقدار آن افزایش نشان داد. ضریب تبدیل غذایی نشان داد که مقدار آن با افزایش سن شروع پروار به طور معنی‌دار افزایش می‌یابد و بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار ۱۵۰ روزگی (۶۲/۸) بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سن مطلوب شروع پروار قابل توصیه برای بره های نر افشاری ۹۰ روز می‌باشد.