سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام رفیعی – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی
ولی مهدی پور – دانش آموخته کارشناسی نفت
مهرداد بانی خیر – دانش آموخته زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ناحیه موردمطالعه در جنوب غربی استان خراسان شمالی واقع شده است به منظور تهیه اطلس نقشه های کواترنری ۱:۲۵۰۰۰ منطقه جا جرم بررسی های سنگ چینه ای و چینه شناسی رسوبات کواترنری در محدوده مورد نظر انجام پذیرفت که منجر به شناسایی و تفکیک واحدهای مختلف شناسایی ساختمانهای رسوبی تعیین جغرافیا و شرایط آب و هوایی گذشته گردید. واحدهای کواترنری تفکیک شده محدوده مورد مطالعه بهترتیب سن از قدیمبه جدید شامل واحد رسوبات کنگلومرای پلیوسن – کواترنر، واحد رسوبی پادگانه آبرفتی گلی واحد رسوبات آبرفتی مخروط افکنه قدیمی واحد رسوبات آبرفتی مخروط ا فکنه جوان واحد دشت سیلابی واحد رسوبات پهنههای گلی و واحد نهشته های جدید آبراهه ای سخت نشده می باشد.