سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا اصنافی – کارشناس ارشد زمین شناسی، دیرینه شناس چینه و فرامینیفرها

چکیده:

سری مایکوپ، به سن الیگوسن بالایی تامیوسن میانی در جمهوری آذربایجان و بخش خزر این جمهوری، سنگ منشأ نفت محسوب می گردد. بنابراین، بررسی نتایج حاصل از مقایسه سری مایکوپ بانهشته های میوسن در حوضه خزر جنوبی (سواحل ایران)، احتمال وجود این نهشته ها را (در سواحل جنوبی خزر) به عنوان سنگ منشأ قوت می بخشد. مطالعات ژئوشیمیایی اخیر که توسط پژوهشگاهصنعت نفت انجام شده، ثابت نموده است که نهشته های دوره میوسن سواحل خزر جنوبی (سواحل ایران) بعنوان سنگ منشأ قادر به زایش بین ۵تا ۱۰ میلیارد بشکه نفت خام می باشد. بنابراین، در اینتحقیق، دو مقطع علمده- گلندرود و نوده -تاکام (جنوب ساری) انتخاب شد و چینه نگاری زیستی نهشته های میوسن در این دو مقطع، با تأکید بر دو کفه ایهاو شکم پایان صورت گرفت . در قسمت بحث و نتیجه گیری نیز چهار شرط اصلی تشکیل نفت و گاز در حوضه خزر جنوبی ذکر شده است