سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رحیم شعبانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رحیم مهاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رقیه رجب زاده –

چکیده:

نهشته های رسوبی کرتاسه پایینی در جنوب شرقی آذرشهر،منطقه شیرامین رخنمون دارد. سری کرتاسه از پایین به بالا به سه بخش ۵( سازند لار دارای آهک رسی آمونیت و بلمنیت دار، سطح بالایی خرد شده، انحلالی، درزی، شکافی و برشی است.۲(تناوب ماکرو و میکروگنکلومرا، ماسه سنگ و گل سنگ قرمز رنگ قاره ای، ۷( سنگ آهکهای برشی فشرده و بطرف بالا اربیتولیندار با نودولهای چرتی و سطح بالای سری دولومیتی شده است. بررسی مقاطع نازک آهک بدون فسیل سازند لار،گنگلومرای آهکی کوارتز دار، ماسه سنگ کالک ارنایت و سنگ آهکهای بالایی دارای تناوب میکرو رخساره هایگرینستون، پکستون، وکستون ومادستون اربیتولینی میباشد. از فسیلهای شناسایی شده ۵۵ گونه مربوط به ۵۳ جنس و ۱ خانواده از فرامینیفرها گردید. بر اساس پراکندگی جامعه فرامینیفرهای شناسایی شده و مقایسه این مجموعه با ردیفهای دریایی کرتاسهزیرین در ایران و جهان، همچنین با توجه به موقعیت چینه شناسی، بارمین پسین تا سنومانین پیشین تعیین شده است. در مطالعاتمیکروسکوپی پراکندگی جامعه روزنبران شناسایی شده در برش شمال گسل بوکت – داشکسن به شناسایی ۲ بیوزون تجمعی عبارتند از؛ ۵-بیوزون تجمعیPalorbitolina-Mesorbitolina assamblage biozoneبه سن بارمین پسین تا آلبین میانی. ۲-بیوزون تجمعیNezzazatinella -Vercorsella assamblge biozone به سن آلبین پسین تا سنومانین پیشین. در برش شمال گسل ۴ زون رخساره ای که ۷ زون رخساره ای مربوط به پلاتفرم داخلی ) پلاتفرم دریای باز، پهنه جزر و مدی و تبخیری های پلاتفرم( بوده و یک زون رخساره ای مربوط به ماسه های روبیده یا غربال شده لبه پلاتفرم می باشد