سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا وفایی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
نادر کهنسال قدیم وند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمود الماسیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی محمد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سنگ شدگی از فرآیندهای مهم و تأثیرگذار بر کیفیت مخزنی است. سازند ایلام (سانتونین)، در میدان جفیراز توالیهای سنگ آهک، شیل و دولومیت تشکیل شده است. استفاده از روشهای پتروگرافی و پتروفیزیکی به عنوان مکمل یکدیگر در شناسایی ویژگیهای سنگشدگی و تأثیرات آن بر کیفیت مخزنی دارای اهمیت بسزایی است. بررسیهای پتروگرافی نشان میدهد که فرآیندهای دیاژنزی گوناگونی بر این سازند تأثیر گذاشته است. مهمترین فرآیندهای دیاژنزی شامل، انحلال، شکستگی، دولومیتی شدن، میکریتیشدن، سیمانی شدن و فشردگی است. با توجه به شواهدی چون انحلال گسترده و تشکیل تخلخل های قالبی و حفره ای و تشکیل انواع سیمان های مربوط به محیط متئوریک (تیغه ای، هم بعد و …) و ترتیب این فرآیندها می توان نتیجه گرفت که رسوبات مورد مطالعه، پس از طی محیط دیاژنز دریایی مستقیماً وارد محیط تدفینی نشده اند، بلکه حداقل بخش هایی مانند پشته های سدی ابتدا وارد محیط دیاژنزی متئوریک شده و پس از طی فرآیندهای مربوط به این محیط وارد محیط دیاژنز تدفینی شده اند. همچنین مطالعات پتروفیزیکی تأئید کننده ویژگیهای پتروگرافی است. زونD که مخزن اصلی سازند ایلام در میدان جفیر است عمدتاً تحت تأثیر فرآیند انحلال قرار گرفته است.