مقاله سندروم وقفه تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۵ منتشر شده است.
نام: سندروم وقفه تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم وقفه ی تنفسی خواب
مقاله تشنج پارشیال پیچیده
مقاله خواب آلودگی روزانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عادله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانپورآقاملکی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آپنه انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea یا OSA) یک گروه از اختلالات خواب وابسته به تنفس هستند که در نتیجه انسداد راه هوایی فوقانی اتفاق می افتند. بر اساس بعضی مطالعات به نظر می رسد بینOSA و صرع به ویژه نوع CPS(Complex partial seizure)، ارتباط وجود دارد. این مطالعه به ارزیابی تخمین خطر OSA و میزان خواب آلودگی روزانه در بیماران مبتلا به CPS پرداخت.
روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بود که بر روی ۹۰ نفر انجام شد. افراد به دو گروه ۴۵ نفره تقسیم شدند. در یک گروه افراد مبتلا به CPS که تحت درمان قرار داشتند و در گروه دیگر ۴۵ فرد شاهد غیر مبتلا به صرع به عنوان گروه شاهد تقسیم شدند. برای آن ها پرسشنامه ی کیفیت خواب تکمیل گردید. اطلاعات دموگرافیک، نوع و تعداد داروی ضد تشنج مصرفی و موارد عود تشنج در ۳ ماه اخیر نیز از آن ها سوال شد. اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS شد.
یافته ها: میانگین نمره ی OSA در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب ۱٫۹۵±۱٫۴۱ و ۱٫۸۴±۱٫۴۳ بود و بر اساس آزمون Student-t تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (P=0.71) میانگین نمره ی پرسشنامه ی EPWORTH در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب ۵٫۱±۴٫۴ و ۵٫۳±۴٫۸ بود و آزمون Student-t اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان نداد (P=0.86).
نتیجه گیری: شواهدی از ارتباط بین OSA و CPS به دست نیامد، اما با توجه به اهمیت بالای OSA، باید مطالعات بیشتر در آینده انجام گیرد. همچنین بیماران جهت تشخیص قطعی OSA تحت پلی سومنوگراقی قرار گیرند. و سپس اثر درمان OSA در بهبود کنترل تشنج ها و کیفیت زندگی آن ها نیز بررسی گردد.