سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ موسوی –

چکیده:

دراین مقاله سعی بر آن است تا با بررسی چالشهای موجوددر بخش کشاورزی و آب استان اردبیل و با نگاهی به ویژگیهای خاص اقتصادبخش آب و کشاورزی استان در ابعاد سطح کلان و خرد و با درنظر گرفتن تکالیف و سیاستها و تعاملات فرابخشی و نهایتا تحلیل علمی مسئله براساس متدهای مورد تایید مراجع و اساتید امر و نیز کسب و بکارگیری تجارب بدنه کارشناسی استان تلخیصی از سند راهبردی آب و کشاورزی استان اردبیل شامل راهبردهای کشاورزی آب و اکوتوریست استان که با لحاظ سیاستهای اشتغالزایی خصوصی سازی هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است راهکارهایی مدون و عملی را فراروی دستگاههای اجرایی بخش آب و کشاورزی استان و تصمیمگیران فرابخشی که ماموریت توسعه بخش آب و کشاورزی استان را دارند قرار داده تا بتوان با داشتن راهبرد و برنامه عملیاتی مدون بعنوان راهنمای قابل اطمینان در رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله استان مورد استفاده قرار گیرد.