سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرضیه گرجی پشتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امید پور کلهر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
خدیجه گرجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

شیوهزندگی یکی از مهمترین مفاهیمکلیدی علوم اجتماعی و جز اصلی ساخت اجتماعی فرهنگی زندگی فرد است که ازعناصر متفاوتی شکل یافته و فرد درزندگی دائما با آن سروکار دارد او براساس این اجزا ساخت واقعی و عینی زندگیش را شکل میدهد و با محیط اطراف خود ارتباط متقابل برقرار میکند و ازمحیط و یا ازافراد تاثیر می پذیرد این امر موجب شده است تا ساخت اجتماعی زندگی هرفرد با دیگران فرق کند درمقاله حاضر هدف ازپژوهش سنخ شناسی سبک زندگی دانشجویاندانشگاه ازاد اسلامی واحدچالوس می باشد براین اساس ابتدا ضمن انجام مطالعه مقدماتی و تدوین پرسشنامه و کسبنمره لازم جهت روایی ازروش توصیفی نوع پیمایش ی استفاده گردید همچنین با استفاده ازفرمول کوکران جامعه آماری ۳۵۹ نفر ازدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بصورت تصادفی ازنوع طبقه ای انتخاب شد ابزار اندازه گیری پرسشنامه است که شامل سوالات بازوبسته می باشد همچنین از مصاحبه نیز درتحقیق استفاده گردیده است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS صورت گرفته و از امار توصیفی و استنباطی جهت ازمونهای اماری استفاده شده است.