سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضانعلی خاوری نژاد – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران-گروه زیست ش
رضا شکسته بند – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه نجفی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نبیونی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

به علت رشد روزافزون جمعیت انسانی به ویژه در ایران و نیز محدود و ثابت بودن میزان منابع قابل کشاورزی افزای ضریب بهره وری از منابع موجود به علت شرایط سخت محیطی حاکم می تواند گریزراهی باشد که توسط محققین علوم مختلف گیاهی به بشریت ارائه می شود. در این راستا مقاوم سازی گیاهان زراعی به تن سرما می تواند از اولویتهای کشوری باشد که یکی از بزرگترین چال ها برای رشد و حاصلخیزی گیاهان می باشد. شواهد فراوانی وجود دارد که دمای پایین تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) را افزای می دهد. گیاهان آنزیم های آنتی اکسیدان شامل سوپراکسید دیسموتاز (SOD) کاتالاز(CAT) و پراکسیداز(POD) را برای جلوگیری از تولید بیشتر ROS دارند. در پژوه حاضر تاثیر تن سرما روی فعالیت کیفی و کمی آنزیم پراکسیداز در گیاه ارابیدوپسیس وحشی (WT) و ۴ جه یافته حساس به (chs1-2 chs2-، ۲ chs2-1 و chs1-1) در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت معلم در تابستان سال ۱۳۹۰ بررسی شد. گیاهان ۲۸ روزه به مدت ۱ هفته تحت دمای ۲۳ (کنترل) ۱۳ chilling و ۴ درجه سانتیگراد cold stress قرار گرفتند. سپ سنجش های مربوط به فعالیت آنزیم POD در این گیاهان انجام شد. نتای نشان داد که فعالیت آنزیم POD تحت تیمار ۱۳ درجه سانتیگراد نسبت به دو دمای دیگر در جه یافته ها افزای می یابد. بنابراین می توان گفت که تخریب بافتی ناشی از فعالیت آنزیم POD تحت تیمار ۱۳ درجه سانتیگراد درجه یافته ها ناشی از مقاومت کم به این تیمار دمایی می باشد.