سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم زارع – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
احمد خادم الحسین – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آیاد، گروه جغرا
فروغ قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رضو
مجتبی حاتمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

چکیده:

شهرها دارای جاذبه های گردشگری فراوان می باشند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می نمایند. لذا توسعه گردشگری شهری پایدار و مدیریت خردمندانه آن نیازمند برنامه ریزی می باشد.در این مطالعه هدف سنجش و ارتقا ظرفیتپذیرش گردشگری شهر مرودشت در راستای توسعه پایدار گردشگری بوده است. این تحقیق از نوع توسعه ای و روش آن کمی، تحلیلی، پیمایشی می باشد. در این تحقیق شهر مرودشت به دلیل وجود جاذبه های گردشگری و اهمیت وافر آن در سطح ملی ومنطقه ای انتخاب گردیده است. قلمرو زمانی تحقیق فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹ بوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد کهظرفیت پذیرش و کیفیت گردشگری این شهر از دید گردشگران بیش از ظرفیت پذیرش بالفعل این شهر می باشد هر چند که تسهیلات و زیرساخت های گردشگری این مقصد هنوز در مرحله توسعه قرار دارد. این مقصد در مرحله ای قرار گرفته است که بهتدریج آثار مخرب محیطی و اجتماعی– اقتصادی آن از سوی گردشگران درک می شود. نتایج متعددی از این پژوهش حاصل شده کهدر متن به آن اشاره می شود.