سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم گلستان نژاد – کارشناس مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، معاون برنامه ریزی، پژوهش و فن
ایمان باستانی فر – دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، رئیس اداره بودجه شهرداری اصفهان
سیدسعید انصاری فر – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفه
سیدمجید شهیدی – کارشناس امار

چکیده:

بودجه یک برنامه ی مالی قابل پیش بینی است که بر اساس دو دیدگاه واقع گرا و آرمان گرا تدوین می شود. در دیدگاه واقع گرا،بودجه ی سال آتی ، صرفا بر اساس عملکردهای گذشته، برآورد می شود. اما در روش آرمان گرا، بودجه ی سال آتی صرفا بر اساس اهداف وآرمان های پیش روی سازمان، تدوین می گردد. سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به ماهیت مناطق مختلف، تعدد و تنوع پروژه های عمران شهری در شهرداری ها، تخصیص بودجه بر اساس کدام دیدگاه کارایی بیشتری دارد؟ برای پاسخ به سوال مذکور ، در ابتدا سه مدل طراحی شده است. مدل اول مبتنی بر اساس اطلاعات عملکردهای گذشته در قالب مدل واقع گرا، مدل دوم بر اساسشاخص های کمی برنامه ی پنج ساله چهارم شهرداری )اصفهان ۵۹ ( با استفاده از روش توزیع اعتبارات، در قالب مدل آرمان گرا و مدلسوم نیز بر اساس ترکیب مدل اول و دوم طراحی شده است. جهت سنجش کارایی با استفاده از نرم افزار WINQSB و از روش پارامتریک تیمر ۱ که دارای رویکرد برنامه ریزی خطی است، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی در مدل واقع گرا ۵۵٫۹۵ ، آرمان گرا، ۵۳٫۴۳ و الگوی ترکیبی ۵۵٫۱۹ درصد بوده است. در واقع ترکیب الگوهای واقع گرا و آرمان گرا منجر به کارایی بیشتر در تخصیص بودجه شهرداری اصفهان شده است.