مقاله سنجش پایداری اجتماعی در بین محله های قدیم و جدید شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش پایداری اجتماعی در بین محله های قدیم و جدید شهر یزد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری اجتماعی
مقاله محلات قدیم
مقاله محلات جدید
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده میمندی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بیدکی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بستر افزایش توجهات بین المللی به محیط زیست و مسائل مربوط به کیفیت زندگی، تلاش برای دستیابی به پایداری اجتماعی در بین محلات اهمیت ویژه ای یافته است. در این میان، محله به عنوان مبنای فیزیکی-اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در زمینه پایداری شهرها ایفا کند. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در بین محلات قدیم و جدید شهر یزد می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر یزد تشکیل داده و بر اساس فرمول کوکران تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. در مرحله اول از روش نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب محلات و در مرحله دوم از نمونه گیری سیستماتیک استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار Spss مورد پردازش قرار گرفته و میزان روایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد مقایسه بین محلات قدیم، جدید و مجتمع های مسکونی بیانگر این است که محلات قدیم ناپایدارتر و محلات جدید دارای پایداری بیشتری هستند. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون از بین ۸ متغیر مستقل وارد شده به معادله رگرسیون، در محلات قدیم از جمله متغیرهای: رضایت از محله، رضایت از مسکن، مشارکت اجتماعی و سن، در محلات جدید متغیرهای: رضایت از محله، رضایت از مسکن و در بین مجتمع های مسکونی متغیرهای: رضایت از محله، رضایت از مسکن در تبیین پایداری اجتماعی سهم بیشتری را ایفا می کنند.