سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا توکلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قالیشویان – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی صالحی احمدآباد –
حسین اکرمی زاده –

چکیده:

یکی از چالشهای پیشرو در علوم مهندسی، چگونگی ذخیرهسازی و حل دستگاه معادلات خطی با تعداد مجهولات بالا میباشد. این مساله درمهندسی عمران برای حل دستگاه معادلات حاکم بر رفتار سازههایی که تعداد درجات آزادی بالایی دارند مورد توجه است. در این مقاله، نخستاز روشهای مختلف حل دستگاه معادلات کلی سخن گفته میشود. سپس، سرعت حل این روشها و فضای لازم برای ذخیرهسازی دادهها با حلچندین نمونهی عددی مورد مقایسه قرار میگیرند. پس از معرفی روشهای برتر، توانایی عملکرد چندین کامپایلر و محیط برنامه نویسی شناخته شده در حل دستگاه معادلات با یکدیگر مقایسه میگردند. محیطهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از Fortran Compaq PowerStation, C++, C#, MATLAB, Mathematica در گام بعد، سرعت عملکرد توابع کتابخانهای محیطهای برنامهنویسی مذکور در حل دستگاه معادلات خطی بررسی میشوند. از آنجایی که بیشتر دستگاه معادلات حاکم بر رفتار سازهها از نوع تنک میباشند، بررسی شیوههای مختلف ذخیرهسازی این گونه دستگاه معادلات و سرعت حل آنها با یکدیگر نیز مورد مقایسه قرار میگیرند