مقاله سنجش و مقایسه غلظت کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) و اسکوئید هندی (Uroteuthis duvauceli) خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: سنجش و مقایسه غلظت کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) و اسکوئید هندی (Uroteuthis duvauceli) خلیج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله عضله
مقاله هپاتوپانکراس
مقاله ماهی مرکب ببری
مقاله اسکوئید هندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسود سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ساری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) و اسکوئید هندی (Uroteuthis duvauceli) اندازه گیری شد. برای انجام این تحقیق تعداد ۳۰ عدد از هر گونه در دی ماه ۱۳۸۷ از آبهای دور از ساحل استان هرمزگان به روش صید ترال کف جمع آوری گردید. برای هضم شیمیایی نمونه ها از ترکیب اسید نیتریک و اسید پرکلریک استفاده گردید و برای اندازه گیری کادمیوم از روش جذب اتمی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، میانگین غلظت کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب به ترتیب ۰٫۵۸mg/g و ۴۱۷٫۲۲ و در عضله و هپاتوپانکراس اسکوئید هندی به ترتیب 0.35mg/g و ۲۵٫۹ به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که غلظت کادمیوم در هر دو گونه به صورت معنی داری در هپاتوپانکراس بیشتر از عضله می باشد (P<0.001) و بیشترین غلظت کادمیوم نیز در هپاتوپانکراس ماهی مرکب مشاهده شد که علت آن را میتوان به کفزی بودن این گونه نسبت داد.