سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حسن قنبری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
سیدمحمود حسینی امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورآمل
فائزه روجائی – دانشجویان کارشناسی مدیریت بازرگانی
نازنین اسماعیل زاده –

چکیده:

درسالهای اخیرورود جوانان جویای کارو کاهش تقاضا برای نیروی کاربحران اشتغال را درکشور تشدید نموده است که باید به صورت بنیادی مورد توجه دولتمردان قرارگیرد دراین بین ورود دانشگاهیان به این حیطه نیز میتواند بسیارموثرباشد کارافرینی دارای ویژگیها و خصیصه هایی است که باتوجه به آن میتوان افراد دارای روحیه و قابلیت کارافرینی را ازبقیه افراد بازشناخت با توجه به مطالعات صورت گرفته مهمترین شاخصهای کارافرینی را میتوان درپنج مورد خلاقیت و نوآوری ریسک پذیری مسئولیت پذیری قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی دانست که برای شناخت وجود یا عدم وجود روحیه کارافرینی دربین افراد مختلف میتوان از این پنج شاخص بهره برد . مطالعه حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و به لحاظ ماهیت وروش توصیفی پیمایشی می باشد. هدف مطالعه بررسی قابلیت های کارافرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوده و منظور ازقابلیت های کارافرینی درپژوهش حاضر پنج مهارت و توانمندی قدرت تصمیم گیری ریسک پذیری مسئولیت پذیری مشارکت جویی و خلاقیت و نواوری درافراد می باشد.