مقاله سنجش و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در محله های شهر گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: سنجش و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در محله های شهر گچساران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله گچساران
مقاله محله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسب مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی و رتبه بندی میزان سرمایه اجتماعی شهروندان در محله های شهر گچساران انجام شده است. مطالعه بصورت پیمایشی بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. حجم جامعه آماری برابر با ۶۵۵۷۴ نفر است، نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر محاسبه شده است. شیوه توزیع نمونه در محله ها متناسب با جمعیت هر محله بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین میزان سرمایه اجتماعی در بین ۹ محله شهر گچساران، در محله ۱۰۸ دستگاه و کمترین میزان سرمایه اجتماعی در محله کارکنان دولت ارزیابی شده است. مشارکت اجتماعی در شهر گچساران بیش از اعتماد و اعتماد بیش از انسجام ارزیابی می گردد، اما در خصوص مشارکت بین بعد عینی و بعد ذهنی تفاوت وجود دارد، هر چند مشارکت ذهنی در تمامی محله ها زیاد ارزیابی می گردد، اما میزان مشارکت عینی بسیار کم و ضعیف ارزیابی می گردد. میزان اعتماد کلی شهروندان متوسط ارزیابی می گردد، در این میان اعتماد بین شخصی بیش از اعتماد نهادی و اعتماد نهادی بیش از اعتماد تعمیم یافته ارزیابی می گردد. بیشترین میزان اعتماد شهروندان در بعد نهادی اعتماد آنان به پزشکان، معلمان و انجمن های خیریه و کمترین میزان اعتماد آنها به کسبه و بازاریان، رادیو و تلویزیون خارجی و بنگاه داران است، و میزان انسجام در مجموع کمتر از مشارکت و اعتماد ارزیابی شده است. در بررسی انسجام بعد تعامل قوی تر از بعد گرایش است.