سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مهربان – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناس جهادکشاورزی استان سیستا
جواد محمدقلی نیا – دکتری ترویج کشاورزی مدرس مقاطع تحصیلالات تکمیلی مشاور معاون وزیر
کوروش روستا – دکتری ترویج کشاورزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

افزایش محصول ذرت مانند سایر محصولات کشاورزی به عوامل مختلفی بستگی دارد، که جدای از دو عامل افزایش سطح زیرکشت و مقدار عملکرد محصول، شامل عواملی م یگردد، که عمدتاً تولید را تحت تاثیر قرار داده و بعنوان مشکلات موثر نامیده می شوند. از آنجایی که درحال حاضر کشور ما در تولید محصولات اساسی از جمله ذرت دچار کمبود بوده و نیازمند واردات قابل ملاحظه این محصول م یباشد، شناخت و سنجش و دسته بندی عواملی که تولید این محصول را تحت تاثیر قرار می دهد و ارائه راهکارهای ترویجی در این زمینه،کمک کار مناسبی برای مدیران و متولیان بخش خواهد بود تا فرایند تولید ذرت را با برنامه ریزی اصولی اجرا و کشاورزان را در فرایند حل مشکلات، بشکل موثر یاری نمایند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی همبستگی می باشد، که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران، ۱۳۹ نفر از ذرت کاران استان سیستان و بلوچستان انتخاب شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریspss استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق، نشان م یدهد، که متغیرهای میزان شرکت در کلا سهای آموزشی- ترویجی، میزان تاثیرگذاری شرایط اقلیمی جغرافیایی و کشاورزی، در میان گذاشتن مسایل زراعی با مرکز خدمات کشاورزی و میزان استفاده از ماشی نآلات در سطح۰/۰۱ و ۰/۰۵ رابطه مثبت و معنی داری با تولید دارند. نتایج حاصل از تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته که از طریق آزمون های کروسکال والیس و آزمون کای اسکور بدست آمده حاکی از آن است که سطح سواد ذرت کاران، نحوه کشت ذرت و اندازه واحد زراعی بیشترین تاثیر را در ارتباط با مشکلات موثر داشته است. از ۱۴ راهکار ترویجی موثر در حل مشکلات موثر در روند تولید ذرت که ارائه گردیده است، استفاده از ارقام مناسب با عملکرد بالا در رتبه اول و تشکیل شرکت های سهامی زراعی در رتبه چهاردهم قرار گرفته است