سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر حاجی زاده ذاکر – دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
خسرو اشرفی – استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
ایرج رحمانی – استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی
مونا مقدم – کارشناس پژوهشی، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

آلودگی هوا در مناطق ساحلی یکی از معضلات کارکنان، مردم ساکن در این مناطق، سازمانهای محیط زیست و مسولین بندری می باشد .آگاهی از میزان غلضت آلایندهها در مناطق ساحلی و بندری اولین گام برای طرحریزی و اجرای استراتژیهای کنترلی میباشد. این آگاهی با استفاده از اندازهگیری میدانی قابل دسترسی میباشد. در این تحقیق اندازهگیریهای سه آلاینده مونواکسید کربنCO) دیاکسی د گوگردSO٢)دیاکسید نیتروژنNO2برای بندر شهید رجایی انجام شدهاست. برای این اندازهگیریها ۱۰ ایستگاه سنجش انتخاب شده انداندازهگیری برای آلایندهCO با استفاده از روش قرائت مستقیم و برای دو آلاینده دیگر از روش جاذب در سه دوره زمانی دو روزه انجام شدهاندنتایج نشان میدهند که متوسط غلظتها برای آلایندههایCO و NO٢ ،SO2بهترتیب برابر با ۲۴و۲۹و۵/۵ppbمی باشد