سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خسرو اشرفی – استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
ناصر حاجی زاد ذاکر – دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
ایرج رحمانی – استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی
مونا مقدم – کارشناس پژوهشی، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

آلودگی هوا در مناطق ساحلی یکی از معضلات کارکنان، مردم ساکن در این مناطق، سازمانهای محیط زیست و مسولین بندری میباشد . این آلایندهها از منابع مختلف از جمله حمل و نقل بار از بنادر، کشتیرانی، تجهیزات بارگیری و تخلیه بار و سایر منابع ساکن و متحرک وارد جو شدهو سلامت مردم و اکوسیستمهای ساحلی را با خطر مواجه میکنند. آگاهی از میزان غلضت آلایندهها در مناطق ساحلی و بندری اولین گام برای طرحریزی و اجرای استراتژیهای کنترلی میباشد. این آگاهی با استفاده از اندازه گیری میدانی قابل دسترسی می باشد . در این تحقیق اندازهگیریهای دو آلاینده دیاکسید گوگردSO2و دیاکسید نیتروژنNO2برای بندر امام خمینی (ره) انجام شده است . برای این اندازهگیریها ۱۰ ایستگاه سنجش با توجه به شرایط بندر و سایر عوامل مانند جریان باد غالب و ترافیک بندر انتخاب شدهاند. اندازهگیری برایدو آلاینده با استفاده از روش جاذب در سه دوره زمانی دو روزه انجام شدهاند. نتایج نشان میدهند که متوسط غلظتها برای آلایندههایSO2 وNO2بهترتیب برابر با ۱۶/۴۸و۲۲/۰۳ppb می باشد همچنین نتایج نشا میدهند که در بندر امام خمینی (ره) برای هیچ کدام از آلایندهها مقادیر اندازهگیریشده از استاندارد سالیانه فراتر نمیروند. در ضمن تحلیل میزان غلظتها با پارامترهای هواشناسی نشان میدهد که با افزایش دما از غلظت آلایندهها کاسته میشود ولی با افزایش سرعت باد میزان غلظت آلایندها در محیط افزایش می یابد . البته این مسئله میتواند به وجود صنایع پتروشیمی در قسمتهای شمالی بندر باشد زیرا افزایش سرعت باد در جهتهای شمالی و شمال غربی رخ میدهند.