سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال امیدوار – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
راحله خیرالامور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ، دانشگاه یزد

چکیده:

خشکسالی پدیده ای طبیعی و اجتناب ناپذیر است. با توجه به رخداد مکانی این پدیده ، بررسی های منطقه ای می تواند در شناخت و پیش بینی ان بسیار حائز اهمیت باشد. در این مطالعه به بررسی چند شاخص اقلیمی متداول در زمینه خشکسالی از جمله شاخص های : درصد از بارش میانگینPNPI ، ناهنجاری های بارشRAI و معیار بارش سالانه SIAP ، طی یک دوره اماری ۳۵ ساله (۲۰۱۰-۱۹۷۶ م) در ایستگاه های سینوپتیک یزد، طبس، ابرکوه پرداخته شده و نمودار میانگین متحرک ۵و ۹ ساله ان نیز ترسیم گردیده است. بازسازی داده های مفقود به روش رگرسیون خطی و ازمون همگنی و صحت داده ها نیز به روش ران تست انجام شد. سپس ضرایب شاخص های خشکسالی محاسبه و فراوانی شدت خشکسالی بر اساس هر یک از شاخص ها تعیین گردید و در نهایت به مقایسه هر یک از شاخص های مورد نظر پرداخته شد. نتایج حاصله حاکی از ان است که شدت خشکسالی های مشاهده شده در سه ایستگاه در کلیه شاخص های مورد مطالعه با هم هماهنگ نیستند. در مناطق مورد مطالعه امکان وقوع خشکسالی زیاد است. در نتیجه توجه به پدیده خشکسالی و نوسانات بارش در برنامه ریزی ها و ومطالعات کشاورزی منطقه امری بسیار ضروری است.