سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زری نکونام – کارشناس ارشد آب و هوا شناسی و دبیر فیزیک ناحیه دو یزد
عاطفه ابراهیمی – کارشناس ارشد آب و هواشناسی
احمد مزیدی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه یزد

چکیده:

نوسان بارش از مهمترین مسائل اقلیمی ایران است دراین میان کاهش بارش یعنی خشکسالی هم از نظر شدت و فراوانی وقوع و هم از نظر وسعت فضایی و میزان خساراتی که به بار می اورد اهمیت بیشتری دارد دراین تحقیق با درنظر گرفتن یک دوره آماری ۲۰ ساله ۸۴-۱۳۶۵ در ۶ ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی به بررسی خشکسالی با استفاده از ۳ شاخص استاندارد شده بارش SPI درصد از نرمال PN و ناهنجاری بارش RAI پرداخته شدهاست همچنین با محاسبه میزان همبستگی بهترین شاخص و معادلات رگرسیون خطی و لگاریتمی آن تعیین شد نتایج نشان میدهد که با توجه به همبستگی بالای نمایه SPI این شاخص به عنوان بهترین روش برای بررسی خشکسالی در منطقه مورد مطالعه پیش بینی می شود از معادلات همبستگی نیز می توان برای پیش بینی و تعیین خشکسالی در ایستگاههای دیگر در بازه های زمانی متفاوت استفاده کرد.