مقاله سنجش وضیعت مولفه های هویت ایرانی-اسلامی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقا آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۲۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: سنجش وضیعت مولفه های هویت ایرانی-اسلامی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقا آن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله ایرانی اسلامی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله احساس تعلق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیومی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله برآمده از پژوهشی که با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است، نظر جامعه نمونه در خصوص وضعیت مولفه های هویت ایرانی اسلامی از لحاظ قومی و قبیله ای، ایرانی، دینی (اسلامی)، مذهبی (شیعه) و جهانی جمع آوری، سپس با استفاده از عملیات و محاسبات آماری وضعیت هویت به لحاظ اهمیت و اولویت عضویت در جوامع، ارتباط فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی، تعلق خاطر به هویت ایرانی اسلامی در میان جامعه آماری سنجیده شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر را با توجه به ماهیت تحقیق و موضوعیت یک پژوهش توصیفی تحلیلی است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام شده و محقق در گام نخست اعتبار داده های جمع آوری شده را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محک زده، سپس اطلاعات جمع آوری شده، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق با آزمون نسبت مولفه های هویت ایرانی اسلامی مورد سنجش قرار گرفت و با آزمون فریدمن مولفه های هویت ایرانی اسلامی بر اساس اهمیت و رتبه درجه بندی گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اکثر دانشجویان بر این باورند که: فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی عجین شده است و گسترش اسلام در جهان باعث رضایت و خشنودی شان می گردد؛ بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ شیعه فاصله ای وجود ندارد و شیعه بودن نشانه ایرانی بودن است؛ احساس تعلق به هویت ایرانی–اسلامی دارند.
نتیجه گیری: در راستای ارتقا مولفه های هویت ایرانی اسلامی در میان دانشجویان در محورهای اجرای موارد ذیل پیشنهاد می گردد: حفظ و ارتقای یکپارچگی بین هویت ایرانی و اسلامی؛ تاکید بر باورهای اسلامی، ایرانی، منطقه ای، محلی و قومی؛ تاکید متوازن بر تمامی ابعاد هویت ایرانی اسلامی در دانشگاه؛ بسترسازی برای تربیت دانشجویان هویت یاب و هویت جو در دانشگاه.