سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام امیرحاجلو – دانشجوی دکترا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل زنگانه – دانشجوی دکترا، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

امروزه، فضاهای عمومی شهری، درغیاب سیاست ها و مدیریت های جامعه درجایگاه والای خود مورد توجه کافی قرار نگرفته و پاسخ گویی به نیازهای متنوع انسان امروز وتأمین آسایش درسایه ی انعطاف پذیری عملکردی آن نادیده گرفته شده است. درسالهای اخیر، کیفیت فضای جمعی روندی رو به رشد را طی نکرده،حال آن که انسان ها در سراسیمگی شهرهای امروز، تنها به دنبال عرصه هایی با هویت های ویژه هستند تا علاوه بر تأمین آسایش وتعامل باهم نوعان، دربستر پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوند. دراین نوشتار به منظور نیل به هدف اصلی مقاله که بررسی ویژگیهای فضای جمعی منطقه و عوامل مؤثر درکیفیت آن است؛ درابتدا به تعریف مفاهیم فضاهای جمعی پرداخته ودرادامه سعی بر آن است تا پس از معرفی فضاهای عمومی منطقه یک تهران و ویژگیهای آن، به بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که فضاهای جمعی موجود در SOWT منظور بررسی کیفیت فضای عمومی در محله از تحلیل منطقه اغلب دارای تمامی خصوصیات یک فضای جمعی مناسب نبوده و با آشفتگی و اغتشاش روبه رو می باشد.همچنین نیاز به ایجاد فضای جمعی در سطح منطقه و محلات با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرپذیری منطقه به عنوان عنصر لازم در مقیاس شهری ضروری می باشد.