مقاله سنجش هوش سازمانی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: سنجش هوش سازمانی کارکنان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله کتابخانه اداره ارشاد
مقاله کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا و اداره ارشاد اسلامی همدان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش پیمایشی – تطبیقی بین جامعه ای مشتمل بر ۱۰۶ نفر (۴۷ نفر از کتابداران کتابخانه اداره ارشاد اسلامی و ۵۹ نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا) در سال ۱۳۸۸ انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بر اساس هفت مهارت «کارل آلبرخت» بوده است.
فرضیه اصلی پژوهش بر عدم معنی داری تفاوت بین هوش سازمانی کارکنان در کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا و کتابخانه اداره ارشاد اسلامی مبتنی است. این فرضیه تایید شد و فرضیه های فرعی پژوهش یعنی «مشاهده چشم انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا با کتابخانه اداره ارشاد»، رد می شود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه های دانشگاه بوعلی همدان و کتابخانه اداره ارشاد همدان مورد تایید است و در مورد عملکرد کارکنان در ارتباط با میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه تایید می شود. روحیه کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد و این فرضیه نیز تایید شد. میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا و کارکنان کتابخانه اداره ارشاد نیز این مشابهت را تایید می کند. فرضیه «کاربرد دانش» در کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا و کتابخانه اداره ارشاد تایید شد. برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه مورد پژوهش نیز مشابه است.