سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الفت گنجی بیدمشک – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
علی عطافر – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگ
نعمت الله اکبری – دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگ
روح الله رحیمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پژوهش حاضر باهدف تعیین همسویی استراتژی های فناوری با استراتژیهای شهرداری کلانشهر اصفهان درابعاد مدیریت و راهبردی درسه شاخص نظارت و سطح اعمال اختیار مشارکت و مدیریت ارتباطات سیستم کاربردی و خدمات الکترونیکی دردو شاخص معماری کسب و کار و سیستم های کاربردی زیرساخت فنی دردو شاخص معماری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی و نیروی انسانی فرهنگ سازی و آموزش درسه شاخص مهارت نیروی انسانی فرهنگ و آموزش صورت پذیرفته است بدین منظور جهت تحلیل داده های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین ها برای تعیین همسویی استراتژیک استفاده شده است داده ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای از ۱۷۰ نفر از مدیران سرپرستان و کارشناسان هشت حوزه معاونت شهرداری کلانشهر اصصفهان با استفاده از پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۵۸۵ جمع آوری گردیده است.