سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی ضیایی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه پناهی – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی نگرش گندمکاران شهرستان اسلام آبادغرب نسبت به شرکتهای خدمات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد. روش تحقیق پیمایشی واز نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزان گندمکار شهرستان اسلام آبادغرب با تعداد۱۶۹۰۰نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۷۰ نفر برآورد گردید. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان وضریب اعتبارپرسشنامه نیز با استفاده ازنرم افزارSPSS 91/0بدست آمد. یافته های نشان داد که نگرش گندمکاران نسبت به شرکتهای خدمات فنی ومهندسی کشاورزی در سطح خوبی است، همچنین آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که متغیر مستقل تأثیر خدمات کشاورزی شرکتها در افزایش معلومات فنی گندمکاران در سطح ۹۹% معنی دار بوده و نیز ۹/۳۰درصد متغیر وابسته(نگرش به شرکتهای خدمات فنی ومهندسی کشاورزی) به وسیله متغیر مستقل مذکور تبیین می گردد