سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خوش فر – عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان، گرگان
محبوبه سادات حاجی میرقاسمی – طلبه ی علوم حوزوی سطح ۲ ، مدرسه ی علمیه الزهرا (س) گرگان
زینب نیکجویان – طلبه ی علوم حوزوی سطح ۲ ، مدرسه ی علمیه الزهرا (س) گرگان
الهام رمرودی – طلبه ی علوم حوزوی سطح ۲ ، مدرسه ی علمیه الزهرا (س) گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه شناخت نگرش جوانان نسبت به تعالیم قرآن می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه ی آماری جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال ساکن شهرستان گرگان می باشد ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بوده وپایایی ابزار سنجش نیز با است اده از ضریب آلفای کرونباخ (میانگین برای مفاهیم اصلی تحقیق ۰/۸۰۵ ) مورد تأیید قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نگرش در اعتقادات ۳/۷۵۰ ، احکام ۳/۵۲۷ و در اخلاق ۳/۳۷۲ است نتایجتحلیلی نشان داد که زنان بیشتر از مردان و افراد تحصیل کرده بیش نگرش بالاتری نسبت به تعالیم و معارف قرآنی داشدته اند.