سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاپور ظریفیان – عشو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه تبریز
جواد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ، دانشگاه تبریز

چکیده:

توسعه پیشرفت هر جامعه ای به اهتمام متخصصان بر امر پژوهش استوار است و دستیابی به جایگاه علمی و تحقیقاتی برتر ، به میزان آگاهی افراد جامعه ، بویژه دانشجویان ، از اهمیت و تاثیر گذاری فعالیتهای پژوهشی در روند توسعه کشور و گرایش انان به فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد.در نظام آموزش عالی کشور دانشجویان کارشناسی کمتر به فعالیتهای پژوهشی تمایل نشان می دهند و بیشتر بدنبال یادگیری مبتنی بر آموزش کلاسی میباشند و اکثرا پس از فارغ التحصیلی در بکارگیری آموخته های دانشگاهی در جامعه با مشکل مواجه می شوند که آموزش پژوهش محور تا حد زیادی می تواند این مشکل را برطرف نماید.دانشجویان رشته های کشاورزی نیز از این امر مستثنی نمی باشند.با توجه به این مطئلع ، هدف این تحقیق توصیفی – همبستگی ، سنجش گرایش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به پژوهش و عوامل موثر بر آن بود .جامعه آماری ۳۵۰ نفر دانشجوی سال آخر بودند که از میان آنها ، ۱۰۰نفر به روش نمونه گیری طبقه ای از رشته های مختلف انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه پاسخ بسته ، اطلاعات و نظرات دانشجویان جمع آوری شد.جهت آزمون فرض های تحقیق از آزمونهای مقایسه میانگین و همبستگی پارامتری استفاده شد.نتایج نشان دادبین میزان گرایش دانشجویان به پژوهش با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی ، دسترسی به امکانات مناسب برای پژوهش ، نگرش استادان به پژوهش ، معدل ، نگرش به رشته تحصیلی ، حس کنجکاوی و خانواده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.