سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاپور ظریفیان – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تبریز
سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

توسعه و پیشرفت هر جامعه ای به اهتمام متخصصان بر امر پژوهش استوار است و دستیابی به جایگاه علمی وتحقیقاتی برتر ، به میزان آگاهی افراد جامعه ، بویژه دانشجویان ، از اهمیت و تاثیر گذاری فعالیتهای پژوهشی در روند توسعه کشور و گرایش آنان به فعالیتهای پژوهش ی بستگی دارد . در نظام آموزش عالی کشور دانشجویان کارشناسی کمتر به فعالیتهای پژوهشی تمایل نشان میدهند و بیشتر بدنبال یادگیری مبتنی بر آموزش کلاسی میباشند و اکثرا پس از فارغ التحصیلی در بکارگیری آموخته های دانشگاهی در جامعه با مشکل مواجه میشوند که آموزش پژوهش محورتاحد زیادی میتوان د این مشکل را برطرف نم اید.دانشجویان رشته های کشاورزی نیز از این امر مستثنی نمی باشند . با توجه به این مسئله ،هدف این تحقیق توصیفی – همبستگی ، سنجش گرایش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به پژوهش و عوامل موثر بر آن بود . جامعه آماری ۳۵۰ نفر دانشجوی سال آخر بودند که از میان آنها ، ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای از رشته های مختلف انتخاب شدند . با استفاده از پرسشنامه پاسخ بسته ، اطلاعات و نظرات دانشجویان جمع آوری شد . جهت ازمون فرضهای تحقیق از آزمونهای مقایسه میانگین و همبستگی پارامتری استفاده شد. نتایج نشان داد : بین میزان گرایش دانشجویان به پژوهش ب ا میزان استفاده از منابع اطلاعاتی ، دسترسی به امکانات مناسب برای پژوهش ، نگرش استادان به پژوهش ، معدل، نگرش به رشته تحصیلی، حس کنجکاوی و خانواده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.