سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحبیب اله میرغفوری – دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت،ایران
نعیمه دره زرشکی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد،ایران
زهرا صادقی آرانی – دانشگاه یزدایران
مریم زارع – شرکت برق منطقه ای استان یزدایران

چکیده:

یکی از مسایل اساسی که امروزه سازمان ها با آن مواجه اند، چگونگی مقابله با تغییرات غیرقابل پیش بینی، پویا و نامطمئن کنونی است . اگرچه راه حل های متفاو تی برای رویارویی با این شرایط پیش بینی شده است، اما یکی از ک اربردی و بهترین راه حل ها استفاده از مفهوم چابکی و ویژگی های آن در سازمان است. از آ ن جا که لازمه پیاد ه سازی هر تکنیکی در سازمان، پایش و ارزیابی زیرساخت های آن سازمان در زمینه موردبحث است، در این راستا ، مقاله ی حاضر با هدف سنجش چابکی در صنعت برق استان یزد انجام گرفته است . به این منظور، از پرسش نامه ای در قالب ۵۰ سوال و ۹ بعد بهره برده شده است . جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در این سازمان که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند تشکیل می دهد. نتایج حاکی از آن است که سازمان در ابعاد ظرفیت تغییرپذیری، نوآوری ، برنامه های آموزشی ، مشتریان ، حمایت مدیریت ارشد و فرهنگ کار گروهی از چابکی مطلوبی برخوردار است اما در دیگر ابعاد توانای ی های فردی کارکنان، ، وری و اطلاعات و سازمان مجازی از چابکی مطلوبی Ĥ فن برخوردار نیست و بطورکلی با توجه به فرضیه اهم، چابکی صنعت برق استان یزد در ارائه خدم ات مطلوب ارزی ابی می شود.