سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا هوشمندمقدم فرد – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
احمد رضوانفر – دانشیاران دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
حمید موحدمحمدی –

چکیده:

فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های کشاورزی به مانند فارغ‌التحصیلان سایر مراکز آموزش عالی کشاورزی در سال‌های اخیر با معضل مهم بیکاری و عدم توانایی اشتغال در بخش خصوصی روبرو هستند. یکی از مهمترین راه‌کارهای حل این معضل، افزایش روحیه کارآفرینی است. روحیه کارآفرینی از طریق عوامل متعددی حاصل می‌شود که عامل برجسته آن، نوآوری و خلاقیت است. لذا هدف از تحقیق حاضر، تعیین سطح روحیه نوآوری در بین هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان می‌باشد. تحقیق توصیفی حاضر با استفاده از فن پیمایش انجام شده است و روایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) آن توسط پانلی از اساتید مرتبط با این موضوع مورد تایید و پایایی آن نیز به وسیله انجام مطالعه مقدماتی (۳۰ نفر) و تعیین ضریب آلفای کرونباخ(برابر با ۸۵/۰) مورد محاسبه واقع شد. جامعه‌ آماری مورد مطالعه، هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان (۴۱۲ هنرجو) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، تعداد ۱۴۵ نفر از هنرجویان سال دوم و سوم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های مطالعه نشان داد که تنها کمی بیشتر از۵۰ درصد افراد مورد مطالعه (۵/۵۴ درصد) از نظر روحیه نوآوری در سطح بالایی قرار داشتند