سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا شیری آذر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ممقان، گروه معماری

چکیده:

در این پژوهش موضوع رضایت کاربران از فضای معماری داخلی مساجد شهر تبریز مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. ضرورت طرح مسئله تناسب فرم و عملکرد معماری و روابط فضایی و احساس رضایتمندی کاربران در آن می باشد. این مولفه ها مهمترین عوامل درک تفاوت میان مساجد معاصر و سنتی در خصوص رضایت کاربران باشد. برای پژوهش از تحقیق موردی استفاده شده که به مقایسه رضایت مردم از مساجد سنتی و معاصر شهر تبریز می پردازد. بررسی معماری داخلی مسجد به تفکیک دوتیپ سنتی و جدید با طرحهای سنتی در جهت تعیین رضایت کاربران از فضای معماری داخلی مساجد با انتخاب ۶ مسجد، ۳ نمونه سنتی و ۳ نمونه جدید با طرحهای سنتی به روش پرسشنامه ای انجام گردید. ۳ گروه پاسخ دهنده جوانان، پیران و دانشجویان به منظور سنجش مورد استفاده قرار گرفته اند. برای تحلیل و مقایسه نمونه های انتخاب شده، از مطالعه پیمایشی با پرسشنامه استفاده شد و سؤالاتی درباره ویژگیهای کالبدی، نشانه ها، تزئینات، کاشی کاری ها، کتیبه ها و مفهوم مسجد، ارتباط نمازگزاران با مسجد، عوامل هویت مندی و زیبایی مسجد، فعالیت های مردم و رضایتمندی آنها مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات و سن نمازگزاران عوامل مهمی در بررسی این پژوهش نبودند، ولی چگونگی ارتباط نمازگزاران با مسجد، هویت فضایی مسجد و رضایتمندی مردم از عوامل مهم تأثیرگذار برحس مردم نسبت به این مساجد است. از نظر استفاده کنندگان نشانه های کالبدی، طرح معماری و فعالیتها شاخص های معرف مسجد بوده و طرح معماری به عنوان مهمترین عامل هویتی مسجد است. همچنین پژوهش نشان می دهد که طراحی مناسب مساجد از جهت ابعاد و تناسبات، فرم، بافت و روابط فضائی به عنوان مهمترین ویژگیهای کالبدی، عوامل مهمی در تشخص مسجد هستند .