سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول دامنکشان – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
حمیدرضا بواناتی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
عباس گنجه زاده – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

از جمله عواملی که در بقای سازمان ها بسیار موثر است وهمواره باید مورد توجه مسئولان و مدیران سازمان ها باشد،عامل نیروی انسانی است. زمانی تصور می شد که ارضا ی نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان م یکاهد. بر اساس این تصور، برای اینکه به حداکثر بازدهی رسید، بای د حداقلنیازها ارضا شوند اما امروزه این نظریه به کل ی منتف ی شده است. هم اکنون دانشمندان مدیریت معتقدند چنانچه نیازها ی واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان به درستی درک و به آن بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضا ی آن نباشند، بهره وری در سازمان کاهش م ییابد. ( ۱۹۹۷(Chandan,علاقه مند ی و نگرش مثبت به شغل، سبب تلاش وکوشش کاری بیشتر و درنتیجه کاهش هزینه ها میشود . یکی از نگرش های شغلی، رضایت شغلی است که نزد پژوهشگران رشته ی رفتار سازمان ی جایگ اه بس یار بالا یی دارد.(اسد ی وهمکاران به نقل از میچل، ترنس، آر ) برا ی سنجش م ی زانرضایت شغلی در بین کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در حوزه مورد بررسی پرسشنامه ای مجتمل بر ۲۴ سئوال بر اساس اهداف پژوهش تدوین و در بین جامعه آماری توزیع و نتا یج جمع آوری گردید. میزان پایائی با استفاده از آلفا ی کرونباخ۰/۸۷ تعیین شد که از پایائی خوبی برخوردار بود.