سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمرتضی نوربخش – استادیارجامعه شناسی وعضو هئیت علمی دانشگاه البرز قزوین
محمد اکبرپورسراسکانرود – پژوهشگردکتری

چکیده:

امروزه بهبود کیفیت زندگی، هدف اصلی تمام برنامه ریزی هایی است که از سوی برنامه ریزان ودلتمردان ارائه میشود. وجود مشکلات مختلف مطالعات کیفیت زندگی را ضرورت می بخشد. اندیشمندان برنامه ریزی نیز اعتقاد دارند برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیت زندگی باشند. از طرفی، بهبودکیفیت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به همراه داشته باشد. در این راستا، مناطق روستایی و شهری از فضاهای نیازمند مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی محسوب می شوند. بهبود کیفیت زندگی، در چند دهه اخیر یکی از اهداف اصلی افراد ،گروهها و دولتها بوده است. روش انجام این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. هدف اصلی مطالعه، سنجش متغیر های مرتبط با کیفیت زندگی و میزان تأثیر آنها در امنیت منطقه مرزی بخش سیه رود شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی است. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، بررسی وضعیت هر یک از آنها و تأثیرشان بر امنیت مناطق مرزی، از روش های آماری همبستگی، رگرسیون و آزمون های آماری پارامتریکT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه از دید جامعه نمونه زیاد بالا نبوده و از بین متغیرهای تحقیق، سه متغیر گذران اوقات فراغت، کیفیت محیطی و کیفیت کالبدی بر امنیت مناطق مرزی تأثیرگذار هستند.