سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر، کارشناس بخش ف
آمنه غلامی مایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر
هادی ایزدخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران

چکیده:

تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات برجسته یک امر ضروری برای ادامه حیات و موفقیت سازمانها محسوب میشود. هر اندازه که تجهیزات,فناوری و منابع مالی و سرمایهای سازمان خوب باشد، موقعیت سازمان را تضمین نمیکند، بلکه این عملکرد کارمندان آن سازمان است که موفقیت می آفریند. کارآمدی نظام اداری به میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای دولتی سنجیده میشود و طرح تکریم اربابرجوع زمینهساز افزایش اعتماد عمومی، به عنوان بزرگترین سرمایه برای نظام اداری میباشد در این مقاله با بهکارگیری روشهای دادهکاوی و بهطور خاص قوانین انجمنی و الگوریتمApriori میزان اطلاعرسانی، نحوه رفتار و تعامل کارکنان, میزان اعتماد اربابرجوع به دستگاههای اجرایی، مورد بررسی قرار گرفت و میزان خوشبینی آنها به بهبود ارائه خدمات, میزانرضایتمندی اربابرجوع از ارائه خدمات به منظور کسب رضایتمندی و آگاهی از شیوهی عملکرد دستگاههای اجرایی یکی از استانهای کشوربه عنوان فاکتورهای مهم و مؤثر در برنامهریزیهای آینده تحلیل شد. از نتایج بدست آمده میتوان دربهبود مدیریت رضایتمندی اربابرجوع و افزایشسطح رضایتمندی ایشان استفاده نمود.