سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدحامد هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان
سعیده پورامینزاد – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور استان گیلان

چکیده:

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می توان به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد دراین راستا نقش کارکنان دردستیابی به اهداف فوق و نیز بهره برداری ازتوان فکری و توانمندی های نیروی انسانی به عنوان سرمایه نهفته بسیار حساس بوده که خودمستلزم به وجود امدن ساختار مناسب سوق دادن توانمندی های کارکنان سازمان برای تحقق اهداف فعلی و اینده سازمان می باشد نظام پیشنهادات یکی از شیوه های مدیریت مشارکتی است که در آن کارکنان سازمان حق دارند برای بهتر کردن کیفیت و کمیت همه عواملی که بر کار یا زندگی کاری آنان اثر می گذارند به اندیشه بپردازند و به منظور از میان برداشتن دشواری ها راه چاره هایی را که مناسب و موثر میدانند برای بررسی کارشناسان پیشنهاد کنند. تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتار عامل مهمی درروابط بین افراد و سازمان می باشد دراین مقاله به ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر پرداخته شده است متغیر مستقل اصلی نظام پیشنهادها است که در رابطه با ابعاد سه گانه تعهد از دیدگاهالن و می یر و همچنین تعهد نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است جامعه اماری پژوهش شامل تمام کارکنان شهرداری استان گیلان است و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش بدست امده است.