سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجما اسمعیل پور – عضو هیات علمی و استادیار گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری دانشگاه ی
سمانه ایرجی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرزانه دستا – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

کتابخانه یک مرکز مهم اطلاع رسانی است و نقشی اساسی درارتقای سطح سواد و آگاهی افراد جامعه ایفا می کند اینکه کتابخانه ای مورد استقبال و یا بی مهری مراجعان قرا رگیرد متاثر از عوامل بیرونی و یا درونی است یکی از مهمترین جنبه های بیرونیموثر برافزایش میزان مراجعه و استفاده زکتابخانه های عمومی نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی آنها دربافت شهرهاست براین اساس این مقاله به میزان برخورداری نواحی مختلف شهر یزد از خدمات کتابخانه های عمومی با استفاده از نرم افزارهای Spss Excel GIS ودرچارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی به بررسی میزان برخوردار نواحی مختلف شهریزد از این خدمات با استفاده از روش تاکسونومی پرداخته است داده های مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمانهای مربوطه گردآوری شد که داده ها شامل نقشه کتابخانه ها و نواحی ۸ گانه شهریزد و اطلاعات مربوطه به آنهاست.