سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالله پارسا – استادیار دانشگاه اهواز
فهیمه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
نجمه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برای درک صحیح تر تأثیر در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه بر توانمندی دانشجویان در فهم بهتر آینده، محاسبه و برنامه ریزی برای پیش بینی آینده، آمادی روانی برای رویارویی و همچنین توانایی روش شناختی برای پیش بینی آینده، با انتخاب ۴۰۰ دانشجو (۳۱۹ کارشناسی و ۸۱ کارشناسی ارشد) به شیوه تصادفی مرحله ای و تکمیل پرسشنامه ای با ۴۵ گویه و ۴ مؤلفه، تحقیقی توصیفی انجام شد. طبق نتایج، از بین مؤلفه ها، متغیرهای توانایی محاسبه و پیش بینی، و درک مفهومی با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار دارند. با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مشخص شد که متغیر توانایی محاسبه و پیش بینی قادر است تا ۲۴ درصد واریانس موفقیت تحصیلی را پیش بینی نماید. تفاوت بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین دختران و پسران در هیچ یک از موارد معنا دار نیست. دانشجویان علوم انسانی در مقایسه با دانشجویان فنی و مهندسی میانگین نمره بیشتری در متغیر درک مفهومی دارند و تفاوت این دو گروه معنادار است) F-4/67 و P≤۰/۰۵) همبستگی بین همه مؤلفه ها با یکدیگر و با کل پرسشنامه بالا و معنادار بوده و آلفا کرانباخ ۰/۸۹ بیانگر پایانی مطلوب پرسشنامه است. با لحاظ نقطه برش ۳/۵ به عنوان نقطه مطلوب مفروض، مشخص شد که در همه مؤلفه ها و در کل پرسشنامه، میانگین نمرات دانشجویان در فلمرو آینده شناسی پائین تر از حد مطلوب است و این تفاوت در همه موارد معنادار می باشد.