سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم نمازیان – فوق لیسانس مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید مرتضوی – فوق لیسانس مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مهرابی فر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایون آذری – دانشیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در راستای سنجش میزان آگاهی مدیران از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان ابتدا به بررسی سنجش میزان آگاهی مدیران از کارآفرینی و میزان کارآفرینی مدیران سپس سنجش نوع و میزان رابطه بین آگاهی مدیران از کارآفرینی و میزان کارآفرینی مدیران پرداخته شد. متغیر کارآفرینی شامل نیاز به توفیق، نیاز به استقلال، خطرپذیری، برخورداری از مرکز کنترل درونی،قدرت تحمل ابهام وگرایش به خلاقیت می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ۱۳۸۸ می باشد. تعداد ۸۰ نفر مدیر و با عنایت به تعداد محدود – مدیران دبیرستان ها و هنرستان های دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی ۸۹جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشد و از روش تمام شماری (سرشماری) استفاده گردید. به منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق از دو نوع پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود بین آگاهی مدیران از کارآفرین وکارآفرین بودن آنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین آگاهی مدیران از کارآفرینی و نیاز به توفیق،خطرپذیری، برخورداری از مرکز کنترل درونی رابطه وجود دارد. بین آگاهی مدیران از کارآفرینی و نیاز به استقلال، قدرت تحمل ابهام وگرایش به خلاقیت رابطه معنی داری وجود ندارد. بین آگاهی مدیران از کارآفرینی با متغیرهای سن، سابقه کار و سابقه مدیریت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میزان کارآفرینی مدیران با متغیرهای سن، سابقه کار و سابقه مدیریت رابطه معنی داری وجود ندارد.