سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی معماری آبکوه – شرکت برق منطقه ای خراسان
محمدرضا آهنچیان – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فدایی –
علی مهدی شکیب –

چکیده:

درمسیر توسعه سرمایه انسانی سازمان اولین گام برای تحقق اهداف راهبردی سازمانی شناسایی و سنجش میزان امادگی منابع انسانی میباشد اینکه منابع انسانی سازمان تاچه میزان از دانش مهارت و قابلیت های ضروری برخوردار بوده و تا چه میزان سرمایه انسانی بالنده شده اند تا بتوانند به گونه ای مناسب نیل به اهداف را تضمین نمایند گامی ضروری درمسیر توسعه منابع انسانی برای تحقق اهداف راهبردی سازمان است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آمادگی سرمایه انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان با تاکید برتدوین برنامه های توسعه ای برای آنان انجام شدها ستبرای دستیابی به این مهم از مدل آمادگی سرمایه انسانی کاپلان و نورتون استفاده شد بدین ترتیب ابتدا مشاغل استراتژیک شرکت شناسایی و سپس براساس درجه اهمیتدرپنج خوشه طبقه بندی گردید