سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ذو نعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی سعیدی رشک علیا – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از اولویت های طرح های توسعه کشاورزی و اقتصادی ، توجه به مسئله خشکسالی می باشد. کمتر منطقه ای را در جهان می توان یافت که عواقب پدیده خشکسالی در امان باشد . از آنجا که اقیلم کلی کشور ما خشک و نیمه خشک است ، لذا پدیده خشکسالی در ایران اهمیت مضاعف داشته و عدم برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با بروز این واقعه می تواند عواقب جبران ناپذیری را در ی داشته باشد.بدون شک شناخت و آشنایی با نحوه پدیدار شدن خشکسالی در یک منطقه توانایی متخصصین را در پایش این پدیده بالا برده و بنابر این مقابله با آن را امکان پذیر و سهل تر می سازد . در این مقاله آسیب و حساسیت نه شهر در استان کرمان در برابر پدیده خشکسالی مورد بررسی قرار می گیرد . برای این منظور از داده های بارش ایستگاه های سینوپتیک که به صورت ماهانه طی مدت ۲۰ سال جمع آوری شده اند ، استفاده و بر اساس آن شاخص بارش استاندارد SPI محاسبه شده است . مقادیر مشخص شده SPI امکان شناخت شدت خشکسالی را در هر منطقه بیان می دارد . د رنهایت با توجه به شاخص آسیب پذیری شهرهای مورد نظر مشخص شد که دو شهر بافت و شهر بابک جز آسیب پذیرترین شهرهای مورد مطالعه در برابر پدیده خشکسالی می باشند.