مقاله سنجش میزان گرایش روستائیان بخش مرکزی شهرستان های ماهنشان و خرم دره به مهاجرت و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان گرایش روستائیان بخش مرکزی شهرستان های ماهنشان و خرم دره به مهاجرت و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله مهاجرت روستائیان
مقاله مهاجرت معکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی مظفرالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در سال ۱۳۸۹ با هدف آگاهی از میزان گرایش روستائیان بخش مرکزی شهرستان ماهنشان به مهاجرت در مقایسه با روستائیان بخش مرکزی شهرستان خرم دره و عوامل موثر برآن اجرا شده است. برای پاسخگویی به سوال آغازین تحقیق، ابتدا تعریفی از مهاجرت ارایه شد و بعد از آن نظریه های موجود در حوزه جامعه شناسی و سایر حوزه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این بررسی ها شش فرضیه اصلی تحقیق به صورت رابطه ای تنظیم شد؛ حجم نمونه که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعیین شده است، تعداد ۴۰۰ نفر (به تناسب جمعیت، ۲۵۰ نفر در ماهنشان و ۱۵۰ نفر در خرم دره) از روستائیان بخش مرکزی شهرستان های ماهنشان و خرم دره هستند. در ضمن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده برای دستیابی به پاسخگویان استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع تحقیقی توصیفی است. پس از جمع آوری اطلاعات با ابزار مخصوص (پرسش نامه) فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت و همه آنها تایید شدند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای اجتماعی (همبستگی اجتماعی)، اقتصادی، دافعه های مبدا و جاذبه های مقصد، متغیرهای فرهنگی و فردی در تحلیل رگرسیون بیشترین سهم را در واریانس میزان گرایش به مهاجرت داشتند. میزان گرایش به مهاجرت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ماهنشان بیشتر از شهرستان خرم دره است. در پایان نیز پیشنهادهایی برای کاهش گرایش به مهاجرت مطرح شد و در کل می توان گفت تلاش برای رفع محرومیت روستا می تواند در کاهش این پدیده اجتماعی موثر باشد.